Etap 2 obejmuje zadania podjęte w terminie 1.09.2018-28.02.2017

Najważniejsze zadania zrealizowane w etapie 2:

  • Mapa lasów i zadrzewień śródpolnych dla powiatów pilotażowych: legionowskiego, sieradzkiego i nowotarskiego. Mapa zadrzewień śródpolnych i zadrzewień liniowych została zdefiniowana jako mapa obiektów, które nie spełniają kryterium powierzchni leśnej. Innymi słowy, obejmuje obszary zadrzewione o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha i szerokości większej niż 10 m.
  • Mapa typów lasu dla powiatów pilotażowych – w podziale na lasy liściaste i iglaste. Informacja o typie lasu jest pozyskiwana na podstawie automatycznej klasyfikacji wieloczasowej serii obrazów z Sentinel-2
  • Mapa kondycji lasu dla powiatów pilotażowych. Mapa kondycji lasu powstała na podstawie wskaźników uwzględniających zawartość barwników i wody w liściach. Wskaźniki są liczone na podstawie kanałów spektralnych z Sentinela-2.