KONCEPCJA

Proponowany system składa się z odrębnych komponentów, które w pełni odpowiadają wymaganiom użytkowników i zaspakajają potrzeby związane z zarządzaniem lasami niepaństwowymi:
Dane satelitarne – przechowywanie danych, analizy i tworzenie nowych produktów zgodnych z oczekiwaniami użytkowników
Dane uzupełniające – magazynowanie i zarządzanie
Przetwarzanie danych
Serwer mapowy i wizualizacja danych satelitarnych- serwis dostarczający produkty użytkownikom (WMS, wizualizacja, analizy) oraz narzędzie do przeglądania danych satelitarnych


Ogólny schemat systemu SAT4EST


 

SERWIS

Przykład wizualizacji danych satelitarnych:

Wyświetlanie i porównywanie obrazów z różnych dat za pomocą suwaka: prawy obraz jest

przedstawiony z zastosowaniem podczerwieni, lewy w barwach naturalnych.

Wyświetlanie i porównywanie produktów i obrazów satelitarnych.


Serwis umożliwia wykonanie analiz i porównanie produktów satelitarnych z danymi wektorowymi UPUL i ewidencji powszechnej.

 

PRODUKTY SATELITARNE

SAT4EST oferuje szerokie spektrum produktów opracowanych na podstawie dostępnych danych satelitarnych pochodzących głównie z misji europejskich satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2. Produkty zostały opracowane zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Oferujemy następujące produkty satelitarne:

Tereny zadrzewione

Mapa lasów przedstawia aktualny zasięg lasów bez względu na prawa własności (definicja lasu jest zgodna z krajową definicji z ustawy o Lasach nr Dz. U. 1991 nr 101). Wg krajowej definicji lasem jest jednorodny obszar o powierzchni minimum 0,1 ha.

Mapa zadrzewień śródpolnych niebędących lasem według krajowej definicji lasu. Mapa zadrzewień śródpolnych i zadrzewień liniowych została zdefiniowana jako mapa obiektów, które nie spełniają kryterium powierzchni leśnej. Innymi słowy, obejmuje obszary zadrzewione o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha i szerokości większej niż 10 m.

Mapa obszarów zadrzewionych (lasy oraz zadrzewienia śródpolne) powstała w wyniku automatycznej klasyfikacji obrazów z satelity Sentinel-2. Dokładność produktu jest oceniana na podstawie testowych zestawów danych. Ogólna dokładność produktu w pilotażowych powiatach wynosi ponad 95%.

 

Przykład mapy terenów zadrzewionych (zawierającej lasy i zadrzewienia) na podstawie obrazów z Sentinel-2.

 

Zmiany w lasach

Mapa zmian w lasach, przedstawiająca min.: zasięgi zrębów, odnowień oraz naturalnej sukcesji. Zgodnie z dokumentem wymagań użytkowników, mapa zmian w lasach, jest drugim najbardziej oczekiwanym produktem. Wykrywanie zmian w lasach odbywa się z zastosowaniem pary obrazów z Sentinela-2. Minimalna jednostka mapowania to 10 m x 10 m. Zmiany w lasach będą dostarczane użytkownikom w formacie wektorowym.

 

 

Przykład kartowania zmian w lasach w latach 2015-2017 na podstawie danych z Sentinel-2.

 

Typy lasów

Mapa typów lasu przedstawia zasięg gatunków iglastych i liściastych w rozdzielczości przestrzennej 10 x 10 m. Informacja o typie lasu jest pozyskiwana na podstawie automatycznej klasyfikacji wieloczasowej serii obrazów z Sentinel-2.

Przykład mapy typów lasów, kolor zielony – lasy iglaste, kolor pomarańczowy – lasy liściaste.

 

Ocena kondycji lasu

Mapa kondycji lasu powstała na podstawie wskaźników uwzględniających zawartość barwników i wody w liściach. Wskaźniki są liczone na podstawie kanałów spektralnych z Sentinela-2.

Przykład mapy oceny kondycji lasu, kolor zielony – stan dobry, kolor brązowy- brak roślinności.

 

Zespół projektowy opracował również metody generowania następujących produktów:

  • Mapa zwarcia koron
  • Mapa nadziemnej biomasy leśnej
  • Zasięg zniszczenia drzewostanów w skutek huraganów, pożarów, powodzi i gradacji owadów

Gradacja owadów w TPN

 

Wiatrołomy; sierpień 2017